346 Paper Details
ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRE DOSTU ÜRÜN BİLİNCİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Metin Saygılı, Aydın Özdemir, Ahmet Erhan Tanyeri, Caner Erden
Abstract
Çevre kirliliği, ekosistemin bozulması ve doğadaki tahribatın artması gibi nedenler tüketicilerin satın alma karar süreçleri sırasında artık etkin olarak yer alabilmektedir. Geçmiş tüketiciler sadece satın alma ve tüketimle ilgilenirken, günümüzde kıt kaynakları tüketerek üretim sürecinin ayrıntılarıyla ve atıkların bertaraf edilmesiyle de ilgilenen bilinçli yeşil tüketiciler ortaya çıkmıştır.Bu çalışmada çevre bilinci ve çevre dostu ürün bilincine ilişkin tutumların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, tüketicilerin çevre bilincini ve çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini belirlemek, yeşil ürünlere yönelik duyarlılık düzeyleri ve tüketicilerin çevreyi korumak adına sergilemiş oldukları davranışlar ele alınmıştır. Araştırma bağlamında 2015 yılı Ekim ayında Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 449 öğrenci üzerinde kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze anket yürütülmüştür. Elde edilen veriler SPPS 21.0 istatistiki analiz programında analize tabi tutulmuş, bireylerin demografik özellikleri ile çevre bilinci ve çevre dostu ürün bilincine ilişkin tutumların arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacıyla parametrik testler uygulanmıştır. Bu çalışmada ayrıca 5 noktalı Likert ölçeği kullanılarak oluşturulan ve katılımcıların çevre bilinci ve çevre dostu ürün bilincine ilişkin tutumlarını ölçmek için kullanılan sorular için faktör analizi uygulanmış ve faktör boyutları araştırılmıştır.
Published in:
3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016) 4-6 Nov 2016 Alanya/Antalya - Turkey